امسال هم قسمت نشد بروم اعتکاف. به قول یکی از دوستان، نشد یه اعتکاف باحال بزنیم تو رگ!

قسمت نشد که برای راضی کردن دل خودم است؛ دعوت نشدم، همین!

از حضرت امیر نوشتن هم کار من نیست. اصلاً کار من چیه؟!!