اژدهای داوری ، چند سال از عمر ما را خورد، یک آب هم روش. نوش جانش؟!

 

... و در حالی که ما در انتظار یک حق‌الزحمه تپل بودیم، انتظار ما به سر رسید ولی سوء تغذیه دارد، باید تقویتش کنیم. به لعنت خدا هم نمی‌ارزد داوری.