عیدتان مبارک

به صف شدیم...

   الفبای عشق را پرسیدند!

          بیش از همه می دانست.

                       انتخاب شد.

   

گفتند: بخوان.

                        و او خواندن نمی دانست!

****

متن بالا را چند سال پیش، سروش جوان برای مبعث زده بود. به دل من که عجیب نشست، شما را نمی‌دانم. نویسنده‌اش را نمی‌دانم کیست.

****

همیشه این چیزها را توی قصه‌ها شنیده ‌بودم. ولی امروز در زندگی واقعی برایم اتفاق افتاد: دوستم را بعد از 17 سال پیدا کردم. فقط فرصت شد من به او شماره بدهم و حالا از صبح منتظرم زنگ بزند...