به آرامی آغاز به مردن می‌کنی

اگر سفر نکنی

اگر چیزی* نخوانی

                            پابلو نرودا

* یه جایی هم به جای چیزی کتابی ترجمه کرده بود

رفته بودم سفر. هرچند انتظار بیشتری از خودم و از این سفر داشتم، ولی خوب بود. این را حالا که دوباره برگشتم به روال عادی زندگی، بیشتر حس می‌کنم.

انگار آدم توی سفر راحت‌تر می‌تواند بگذرد؛ از کمبودها، رفتار دیگران و حتی خطاهای خودش. اگر بزرگتر (از لحاظ روحی)‌ می‌شدم، حتماً می‌فهمیدم که همیشه در سفرم....

بگذارید و بگذرید........... ببینید و دل مبندید..........