من تازه دیروز خبر رفتن دکتر اژه‌ای را شنیدم. 

این هم پیام خداحافظی ایشون.