یارب مباد آن که گدا معتبر شود   

شادی روح لسان الغیب صلوات