این روزها عجیب دلم می‌خواهد کاغذها را پر کنم اما از این مداد و خودکارهای یک رنگ خسته شده‌ام. از مداد سیاه که خاکستری می‌کند کاغذ را، بدم می‌آید.

دلم یک بسته مداد رنگی می‌خواهد...